De Fabriek expo ruimte (boven)
De Fabriek expo ruimte (boven)
Ruimte Beneden
De Fabriek expo ruimte (beneden)

OPEN CALL: English below

De Fabriek in Eindhoven zoekt een directeur
voor 16-24 uur per week | Freelance basis, Part time

De Fabriek is in transitie en de organisatie professionaliseert.
Om deze nieuwe fase te realiseren, zijn we op zoek naar een nieuwe directeur.

Over De Fabriek
De Fabriek is een onafhankelijke organisatie, gevestigd in Eindhoven. Sinds 1980 koestert De Fabriek
kunst en het creatieve proces (zowel onderzoek als praktijk) en brengt deze dichter bij de mensen.
Al meer dan 40 jaar biedt De Fabriek een ruimte om experiment en artistiek onderzoek te stimuleren.

De Fabriek beoogt uitwisseling tussen terreinen te stimuleren, creativiteit te promoten, dialoog te
bevorderen en de artistieke praktijk te verbinden met hedendaagse vraagstukken en lokale
omstandigheden. Met behoud van de oorspronkelijke aard als een organisatie opgericht en geleid
vanuit het standpunt van een kunstenaar, wil De Fabriek een plek zijn waar artistiek onderzoek en
experimentele ideeën worden verruimd. Nieuwe generaties en kunstenaars van alle leeftijden
kunnen uiteenlopende projecten verkennen en genereren, en speculeren over de grenzen van kunst
en haar relatie met de samenleving vanuit de theorie en de praktijk.

De Fabriek heeft in 2021 een transitie ingezet door een nieuw bestuur en een artistiek team aan te
stellen. Om deze reis voort te zetten, is De Fabriek op zoek naar een nieuwe directeur om nieuwe
plannen op te zetten en een spannende, nieuwe positie in te nemen in de kunstwereld en in
Eindhoven als innovatieve stad.

Wat ga je doen?
De nieuwe directeur brengt een overtuigende visie in om het potentieel van de organisatie te
concretiseren en bij te dragen aan het kunstklimaat. De directeur draagt strategische, bestuurlijke en
operationele verantwoordelijkheid voor het personeel van De Fabriek (artistiek team en
administratie), voor de programma's en voor de uitvoering van de missie. De directeur rapporteert
rechtstreeks aan het bestuur. De nieuwe directeur is een verbinder die gewend is om op
verschillende niveaus duidelijk te communiceren, frisse en innovatieve ideeën in te brengen en
gemakkelijk ter zake te komen bij het schrijven van subsidieaanvragen.
In de praktijk houdt dit in:
- het creëren van een visie voor De Fabriek en het programma;
- beheer van de administratie;
- Nauwe samenwerking met het artistieke team en het bestuur om korte termijn
doelstellingen en lange termijn doelstellingen vast te stellen, inclusief bijbehorende plannen
en beleid;
- het organiseren van financiering en andere toepassingen om de doelstellingen te bereiken;
- het ontwerpen van de strategische bedrijfsplanning voor de uitbreiding van het programma
naar nieuwe (digitale) gebieden;
- beheren van tijdschema's en middelen die nodig zijn om de strategische doelen te bereiken;

- actief in gesprek gaan met het netwerk van De Fabriek, alumni, partnerorganisaties en
financiers om De Fabriek op lokaal, nationaal en internationaal niveau te positioneren en te
vertegenwoordigen;
- partnerschappen opbouwen en nieuwe strategische kansen creëren, relaties opbouwen met
verschillende financiers, partners en gemeenschapsleiders;

Wie zoeken we?
De Fabriek zet zich in voor diversiteit en openheid en zal alle gekwalificeerde kandidaten in
overweging nemen.
De Fabriek Eindhoven is op zoek naar een kandidaat die initiatief kan tonen en vanuit een breed
netwerk van partners een boeiende visie in kan brengen. De kandidaat heeft een netwerk in het
culturele landschap van Eindhoven/ Brabant of is in staat dit snel op te bouwen. De nieuwe directeur
kan het team inspireren, de inhoudelijke kwaliteit bewaken, taken delegeren en interne geschillen en
externe aangelegenheden diplomatiek oplossen. De nieuwe directeur spreekt vloeiend Nederlands
en Engels en heeft idealiter inzicht in processen en procedures in de lokale en regionale politiek. De
directeur heeft eventueel ervaring met: curerende of leidinggevende functies bij kunstinstellingen,
fondsenwerving en subsidiesystemen, het aansturen van een team, financieel management,
bedrijfsvoering en risicomanagement.

Wat bieden wij?
De Fabriek zoekt een directeur op freelance basis voor 16-24 uur per week met een starttarief van
28€ per uur. De directeur start vanaf januari 2023, voor een periode van 1 jaar, met mogelijke
verlenging.
De organisatie biedt:
- Een grote creatieve vrijheid bij het uitdragen van een nieuwe visie;
- Een unieke ruimte om mee te werken;
- Een organisatie waarin met veel kunstenaars wordt samengewerkt;
- Het historisch erfgoed van de kunstenaarsruimte, een van de oudste kunstenaarsinitiatieven
in Nederland;
- De werkomgeving: creatief team, partnerschappen, medewerkers, materiaal dat al is opgezet
en klaar is om mee te werken;
- Verbindingen met andere instellingen in binnen- en buitenland als onderdeel van het
netwerk van De Fabriek.
- Potentieel voor groei en opdoen van ervaring;
De Fabriek onderschrijft het belang van de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de
Code Diversiteit & Inclusie. Wij hanteren deze als uitgangspunt voor het werkgelegenheids- en
personeelsbeleid. De Fabriek is een open, horizontale organisatie, bestaande uit mensen met diverse
achtergronden, kennis en ervaringen. De Fabriek streeft ernaar dat iedereen zich welkom voelt
binnen de organisatie.

Hoe solliciteren?
Stuur je CV en een motivatiebrief vóór 23/10/2022, 00.00 uur naar mail@defabriekeindhoven.nl. In
je motivatiebrief lezen we graag je intenties voor de toekomst van De Fabriek.
Mocht je een vraag hebben of meer informatie willen, mail gerust naar mail@defabriekeindhoven.nl.
We kijken ernaar uit van je te horen!

Op 28 oktober kun je een reactie verwachten, met een eventuele uitnodiging voor een gesprek.
De gesprekken worden gehouden op 1 november 2022.

---

De Fabriek in Eindhoven is looking for a Director
for 16-24 uur per week | Freelance basis, Part time 

De Fabriek is transforming. The organisation is professionalising.
In order to achieve this new phase, we are looking for a new Director.

About De Fabriek
De Fabriek is an independent organisation based in Eindhoven, The Netherlands. De Fabriek nurtures
art and the creative process (research and practice) and focuses on bringing it closer to the people
since 1980. 
For more than 40 years, De Fabriek has provided a space to foster experimentation and artistic
research, facilitating the intersection of fields, promoting creativity, exchange and dialogue,
connecting artistic practice with contemporary issues and local conditions. Keeping its original spirit
as an organisation founded and run from an artist's standpoint, De Fabriek aims to be a platform to
expand artistic research, deviant practices and experimental ideas, allowing new generations and
artists of any age to explore and generate divergent projects, to speculate about the limits of art and
its relation with society from the theory and the praxis.
De Fabriek has initiated a transition in 2021 by appointing a new Board and an artistic team. To
pursue this journey, De Fabriek is looking for a new Director to establish new plans and take an
exciting new position in the art world and in Eindhoven as an innovative city.

What will you do?
The new Director will bring a compelling vision and an artistic heart to concretise the potential of the
organisation and contribute to the art climate. The Director will have overall strategic, managerial
and operational responsibility for De Fabriek staff (artistic team and administration), programs and
execution of its mission, reporting directly to the Board. The new Director will be a connector who is
used to communicating clearly on different levels, bringing fresh and innovative ideas and easily getting
to the point when writing grant applications.

In practice this includes: 
• creating a vision for the space and program;
• managing the administration of the space;
• working with the artistic team and the Board to establish short-term objectives and long-
range goals, including related plans and policies;
• organising funding and other applications to achieve the objectives;
• designing the strategic business planning process for the program expansion into new
(digital) fields;
•managing timelines and resources needed to achieve the strategic goals;
• actively engaging with De Fabriek network, alumni, partnering organisations, and funders to
position and represent De Fabriek on local, national and international levels;
• building partnerships and create new strategic opportunities, establishing relationships with
various funders, partners and community leaders;

Who are we looking for?
De Fabriek is committed to support diversity and openness, and will give consideration to all
qualified applicants. 
De Fabriek is looking for a candidate who can show initiative and bring a wide network of partners to
bring an exciting vision to the space. The candidate has a netwerk in the cultural landscape of
Eindhoven/ Brabant or is able to build it up quickly. The new Director has to be able to inspire a
team, guard quality, confidently delegate and diplomatically resolve internal disputes and external
affairs. The new Director speaks both Dutch and English fluently, ideally having insight into official
processes and procedures, into local and regional politics. The Director has experience with curation
or direction in the art field, fundraising and subsidy systems, managing a team, financial
management, operations and risk management.

What do we offer?
De Fabriek is looking for a Director on a freelance basis for 16-24 hours per week with a starting rate
of 28€ an hour, starting from January 2023 for a period of 1 year potentially renewable.

The organisation offers:
• A great creative freedom in carrying out a new vision;
• A unique exhibition space to work with;
• An organisation to work with and encounter many artists;
• Historical heritage of the artist space, one of the oldest of its kind in the Netherlands;
• The working environment: creative team, support groups, employee, material already set up
and ready to work with;
• Potential for growth, experience and learning;
• Connections to other institutions in the Netherlands and abroad as part of the De Fabriek
network.

De Fabriek endorses the importance of the Code of Fair Practice, the Governance Code for Culture
and the Code for Diversity and Inclusion. We use this as a starting point in terms of employment and
staff policy. De Fabriek is an open, horizontal organisation with people with diverse backgrounds,
knowledge and experiences. De Fabriek is committed to ensuring that everyone feels welcome
within the organisation.

How to apply?
Send your CV as well as a motivation letter before the 23rd October 2022 at 24h00 CET to
mail@defabriekeindhoven.nl . In your motivation letter we would like to read about your intentions
for the future of De Fabriek.
Feel free to ask any question at mail@defabriekeindhoven.nl .
We look forward to hearing from you!

Timeline
Call deadline on the 23rd October 2022
Shortlist made on 28th October 2022
Interviews with the shortlisted will be held on the 1st November 2022
New Director can start January 2023

---

Bestuur
Voorzitter Gemma Medina
Secretaris Juul van Stokkom
Penningmeester Didier Lebon
Bestuurslid Marie Caye

Team
Charlotte Lagro
Dieke Venema
Meis Suker
Koen Dijkman
 

Colophon

Agenda

Contact

Baarstraat 38
5615 RG Eindhoven
Nederland
+31 40 255 15 30
info@defabriekeindhoven.nl

Openingstijden

Tijdens tentoonstellingen:
Vrijdag 13h00 – 17h00
Zaterdag 13h00 – 17h00
Zondag 13h00 – 17h00

Openbaar vervoer

Stadsbus 18,19
Bus 319
Halte Solmsweg

Colophon

© De Fabriek Eindhoven

De Fabriek Eindhoven wordt gesteund door:

Cultuur Eindhoven
Kunstloc Brabant

Subscribe to our newsletter

About